Newsletter ABC Srbija

U ovom izdanju - 22/05/2009
• Prvi odit u 2009
• Kretanja tiraža
• Regionalni ABC
• Predavanje Ričarda Fona
• Veb merenja (3)
• Katalog

Prvi odit u 2009

Danas je završen odit prvih 21 naslova koje verifikuju svoj tiraž u ABC Srbija. Potom će se u novembru ove godine obaviti još jedan odit koji treba da verifikuje tiraže još 17 naslova. Ovo je, inače, već peti odit u protekle dve godine.

ABC Srbija je do sada ukupno obavila verifikaciju tiraža 48 naslova i izdala 94 sertifikata kojim se potvrđuje broj prodatih primeraka listova. Od 2008. godine verifikaciju tiraža sprovodi oditorska kuća Baker&Tilly.

Kretanja tiraža

Pristigli izveštaji tiraža za mart, govore o nastavku pada prodatog tiraža u Srbiji. Dnevni listovi su zabeležili pad u odnosu na prvi kvartal 2008. za 4,94%, nedeljnici za 12,6%, dvonedeljnici za 22% i mesečnici za 7,46%. U tabeli su prikazani proseci oditovanih naslova iz prvog kvartala 2008. i 2009.

Regionalni ABC

U proteklih desetak dana intenzivirane su aktivnosti za uspostavljanje regionalnog ABC netvorka. U dogovoru sa budućim ABC Hrvatske i ABC Bosne i Hercegovine, u toku je utvrđivanje procedura lokalnog i regionalnog odita, čime će se postići da se sa jednog mesta dobijaju podaci za one naslove koji se prodaju i u drugim državama u regionu, a urađeni su na osnovu istog sistema.

Međunarodna ABC federacija je pozdravila prvi pokušaj da se organizuje „konsolidovani“ odit, tako što bi tiraži listova, koji se prodaju u više zemalja, bili dostupni agencijama, oglašivačima ali i centralama izdavačkih kuća.

Ovaj projekat je od posebnog značaja i za listove i vlasnike listova, koji se na osnovu ugovora o franšizi istovremeno štampaju u različitim zemljama.

Predavanje Ričarda Fona

U ponedeljak 11.5.2009 održano je predavanje Ričarda Fona pod nazivom „Changing times - trusted partners” u okviru kojeg su učesnici imali prilike da se upoznaju sa tržištem on-line medija u Velikoj Britaniji. Marketinško tržište Velike Britanije spada u jedno od najrazvijenijih tržišta koje je ostvarilo u prošloj godini prihod od 9 milijardi funti. Razvoj novih medija u proteklih osam godina, doveo je do toga da, u 2008. godini, on line mediji akumuliraju oko 20% ukupnog ulaganja u oglašavanje, čime su po prvi put dostigli TV. Prihod od oglašavanja u on-line medijima je u 2008, iznosio 3,3 milijarde funti, što je porast od 17% u odnosu na 2007. U okviru ovih prihoda najveću porast su zabeležili pretraživači (Google, Yahoo, MSN) koji su prihodovali sa 1,9 milijardi funti što čini godišnji rast od 22,7%. Pretraživači su takodje i zabeležili rast prihoda od 2,5% u drugoj polovini 2008. u odnosu na prvu polovinu 2008.

Da bi se investicija u oglašavanje zaštitila sve je veća potreba za standardima po kojima će se industrija rukovoditi. Iz tog razloga, ABC Elektronik Velike Britanije zajedno sa industrijskim telima radi na uspostavljanju standarda na tržištu. Razvojem on line medija raste i potreba za sve češćim aktuelizacijama standarda, načinima merenja i permanentnom saradnjom izmedju vlasnika medija, oglašivača, agencija, industrijskih tela i ABC.

Upravo ova potreba za saradnjom je najbitnija za budućnost poslovnih odnosa, jer će se poslovanje svesti na partnerske odnose izmedju više kompanija radi ostvarivanja profita koji će umnogome biti manji nego u vremenima koji su prethodili ekonomskoj krizi. Kompanija kojoj se veruje imaće veću vrednost na tržištu ako transparetno posluje. Ulazak u rizična ulaganja kada je profita sve manje može veoma lako dovesti do bankrota kompanija. ABC verifikacija je jedan od puteva da oglašivač sa sigurnošću posluje, investirajući u izdavača kome veruje.

Veb merenja (3)

Kada su zadovoljena dva prethodna uslova, softver koji prima podatke i obrađuje ih i hardver sa infrastrukturom na kome se nalazi softver, poslednja karika koja je potrebna je analitika, da bi veb merenje bilo uspešno obavljeno i pravilno protumačeno. Pod analitikom se podrazumeva prikaz u grafičkom i tabelarnom obliku ali i tumačenje tih rezultata i njihovo pravilno objašnjavanje. U ABC Srbija se najviše pažnje pridaje upravo tumačenju i objašnjavanju podataka, i jasnom razgraničavanju šta koji podatak znači. U prethodnim izdanjima newslettera smo objašnjavali pojmove vezane za veb merenje upravo iz tog razloga.

Na osnovu pravilnog tumačenja podataka moguće je utvrditi da li neki veb sajt ima manje posetilaca koji redovno i dugo posećuju sajt, ili puno posetilaca koji se kratko zadržavaju na sajtu, moguće je utvrditi pravila ponašanja korisnika veb sajta, i na osnovu toga planirati dalje korake i okretati se željenoj ciljnoj grupi. Broj parametara koji se mogu analizirati po svakoj pregledanoj veb strani je više od 40, a u skoroj budućnosti ćemo duplirati broj parametara koje je moguće pratiti i ukrštati da bi se dobili različiti rezultati. Na osnovu analize ovako velikog broja parametara moguće je imati prilično jasnu sliku o posetiocima jednog veb sajta i njihovim navikama vezanim za internet.

Katalog

U katalogu možete naći preko 5000 podataka za 298 nacionalnih i regionalnih naslova i 128 lokalnih  izdanja. Katalog sadrži podatke o izdavaču, kontakti (direktor, glavni urednik, adresa, telefoni, faksimil, e-mail adrese) kao i cene oglasnog prostora.

Naslovi su podeljenih po dinamici izlaženja, vrsti izdanja i izdavačima. U katalogu se nalazi 19 dnevnih listova, 95 nedeljnika, 39 dvonedeljnika, 180 mesečnika, 49 dvomesečnika, 27 tromesečnika i 17 polugodišnjaka , godišnjaka i drugih periodičnih izdanja. Katalog ABC Srbije je štampan u 1,000 primeraka, a namenjen je izdavačima, agencijama i oglašivačima, kao i organizacijama koje se bave štampanim medijima u Srbiji.

Preostale primerke ABC Kataloga možete naručiti mejlom na catalog@abcsrbija.com.

Cena

Cena kataloga je 150 dinara po primerku, a moguće je naručiti ga u paketima po:

- 5 komada 750 dinara
- 10 komada 1500 dinara
- 20 komada 3000 dinara

(u cenu nije uračunata poštarina)
AUDIT BUREAUX OF CIRCULATION SERBIA
Kneginje Zorke 11b, 11000 Beograd, Srbija
Phone (+381 11) 308 93 72; Fax (+381 11) 242 52 04, e-mail: office@abcsrbija.com; www.abcsrbija.com
Copyright © ABC Srbija, 2009. - ABC newsletter br.8 je poslat na 2611 adrese